आपल्या आप्तेष्टांसह पारंपारिक पद्धतीने कौटूंबिक समारंभ, सण, साजरे करण्यासाठी तसेच विविध कार्यशाळा, कॉन्फरन्स, शुटींगसाठी ढेपे वाडा भाड्याने देणे.

 अ) संपूर्ण ढेपेवाडा (कोकणी घरासह) २३ तासांसाठी भाड्याने देणे (रात्रीच्या वास्तव्यासाठी ६० ते ८० लोकांची तसेच दुसय्रा दिवशी ६०० लोकांची सोय उपलब्ध) :-

१) संपूर्ण ढेपे वाडा (कोकणी घरासह) २३ तास भाड्याने घेण्यासाठीची वेळ सकाळी १२ ते दुस-या दिवशी सकाळी १० वाजेपर्यंत राहील किंवा सायंकाळी ६ ते दुसय्रा दिवशी ४ वाजेपर्यंत राहील.
२) ढेपे वाडा ठरलेल्या वेळेत ताब्यात देण्यात येईल त्याच वेळेत डेकोरेशनचे काम करणे अपेक्षित आहे. ठरलेल्या वेळे आधी वाडा हवा असल्यास वेगळा चार्ज पडेल.
३) कार्यासाठी पाट, चौरंग, ताटं इ. साहित्य सशुल्क उपलब्ध करुन दिले जाईल.

ब) संपूर्ण ढेपेवाडा सकाळी ९ ते ४ अथवा दुपारी २:३० ते रात्री ९ ह्या वेळेत भाड्याने देणे. ( कमीत कमी १५० व जास्तीत जास्त ६०० माणसांसाठी )

१) कार्यक्रमासाठी येणाय्रा सर्व व्यक्तींसाठी बुफे पद्धतीने भोजन असेल. (लहान मुलांसाठी पुर्णदर राहील)
२) कार्याच्या दिवशी डेकोरेशनसाठी वेळेच्या ३ तास आधी वाडा मिळेल, त्यासाठी येणाय्रा प्रत्येक मुख्य व्यक्तीचे ओळखपत्र देणे आवश्यक आहे.
३) कार्यासाठी पाट, चौरंग, ताट इ. साहित्य सशुल्क उपलब्ध करुन दिले जाईल.

क) लहान कौटुंबिक कार्यक्रमांसाठी ढेपेवाडा भाड्याने देणे. (कमीत कमी १० व जास्तीत जास्त १५० माणसांसाठी )

१) कार्यक्रमासाठी येणाय्रा सर्व व्यक्तींसाठी बुफे पद्धतीने भोजन असेल. (लहान मुलांसाठी पुर्णदर राहील)
२) कार्याच्या दिवशी डेकोरेशनसाठी वेळेच्या ३ तास आधी वाडा मिळेल, त्यासाठी येणाय्रा प्रत्येक मुख्य व्यक्तीचे ओळखपत्र देणे आवश्यक आहे.
३) कार्यासाठी पाट, चौरंग, ताट इ. साहित्य सशुल्क उपलब्ध करुन दिले जाईल.