ढेपे वाड्यामध्ये रहाण्यासाठी स्वच्छतागृहाच्या सोईंनी युक्त अशा बारा खोल्या असून एका खोलीत जास्तीत जास्त चार माणसांची रहाण्याची सोय होऊ शकते. वाड्याच्या पश्चिमेला कोकणी बाजाचे घर स्वच्छतागृहाच्या सोयींसह असून त्यात १५ ते २० माणसांची राहण्याची सोय होऊ शकते.  ढेपे वाड्यास भेट देण्यासाठी खाली नमूद केल्याप्रमाणे अनेक पर्याय उपलब्ध असून पर्यटकांनी आमच्या पुणे येथील ऑफीस मध्ये पुर्ण रक्कम भरुन आगाऊ आरक्षण ( अ‍ॅडव्हान्स बुकिंग ) करणे आवश्यक आहे.

 

१) पर्वणी :

  ) :- दिवसभराची सहल : सकाळी ९ ते ४ वाजेपर्यंत  ( ह्या सहलीत सकाळचा नाष्टा, दुपारचे जेवण व चहा समाविष्ट )

   ) :- दुपारची सहल : दुपारी २:३० ते ९:३० वाजेपर्यंत. ( ह्या सहलीत दुपारचा नाष्टा  व  जेवण समाविष्ट )

  • सोमवार ते शुक्रवार पर्यंत विशेष सवलत ( सरकारी सुट्या तसेच दिवाळी, नाताळ, उन्हाळी सुट्ट्यां व्यतिरीक्त)

 

अ. क्र.व्यवस्थाप्रौढमुलं (४ ते ११ वर्षे)
*** यातील सर्व दरांवर ५ % कर लागू होतील ***
*** यातील सर्व दर व माहिती पुर्व सूचने शिवाय बदलु शकतात. ***
सामाईक बैठक व्यवस्थेसह१,०५०/- प्रति व्यक्ती७५०/- प्रति मुल
वाड्यातील खोलीसह (८ ते १० व्यक्तींसाठी) १,३५०/- प्रति व्यक्ती९५०/- प्रति मुल
२ ते ७ व्यक्तींसाठी वाड्यातील एक खोली२,४००/- प्रति खोली -
ड्रायव्हर६००/- प्रति व्यक्ती-

 

२) अनुभूती :- रात्रीच्या वास्तव्याची सहल ( सकाळी १२ ते दुसय्रा दिवशी सकाळी १० वा.)

  • वाड्यातील भोजन घेणे अनिवार्य आहे भोजन न घेतल्यास पैसे कमी होणार नाहीत.
  • पारंपारिक पोषाख व सर्व खेळ विनामुल्य वापरण्यास मिळतील.
  • सोमवार ते शुक्रवार पर्यंत विशेष सवलत ( सरकारी सुट्या तसेच दिवाळी, नाताळ, उन्हाळी सुट्ट्यां व्यतिरीक्त)
अ. क्र व्यवस्था दर (रु)
 ****** यातील सर्व दरांवर ५ % कर लागू होतील ***
*** यातील सर्व दर व माहिती पुर्व सूचने शिवाय बदलु शकतात. ***
एक / दोन व्यक्तींसाठी एक खोली४,०००/- प्रति खोली
खोलीतील जादा व्यक्तींसाठी (जास्तीत जास्त दोन)१,०००/- प्रति व्यक्ती
खोलीतील मुलं (४ ते ११ वय वर्षे)८००/- प्रति मुल
कोकणी घर (कमीत कमी १५ व्यक्ती जास्तीत जास्त २० व्यक्ती)१०००/- प्रति व्यक्ती
कोकणी घर ( मुलं (४ ते ११ वय वर्षे )८००/- प्रति मुल
सहलीतील सर्व भोजन१,०००/- प्रति व्यक्ती
सहलीतील सर्व भोजन मुलांसाठी (४ ते ११ वय वर्षे)७००/- प्रति मुल

३) स्मृतीगंध :- आपल्या आप्तेष्टांसह पारंपारिक पद्धतीने कौटूंबिक समारंभ, सण, साजरे करण्यासाठी तसेच विविध कार्यशाळा, कॉन्फरन्स, शुटींगसाठी ढेपे वाडा भाड्याने देणे.

 अ) संपूर्ण ढेपेवाडा (कोकणी घरासह) २३ तासांसाठी भाड्याने देणे (रात्रीच्या वास्तव्यासाठी ६० ते ८० लोकांची तसेच दुसय्रा दिवशी ६०० लोकांची सोय उपलब्ध) :-  

१) संपूर्ण ढेपे वाडा (कोकणी घरासह) २३ तास भाड्याने घेण्यासाठीची वेळ सकाळी १२ ते दुस-या दिवशी सकाळी १० वाजेपर्यंत राहील किंवा सायंकाळी ६ ते दुसय्रा दिवशी ४ वाजेपर्यंत राहील.
२) ढेपे वाडा ठरलेल्या वेळेत ताब्यात देण्यात येईल त्याच वेळेत डेकोरेशनचे काम करणे अपेक्षित आहे. ठरलेल्या वेळे आधी वाडा हवा असल्यास वेगळा चार्ज पडेल.
३) कार्यासाठी पाट, चौरंग, ताटं इ. साहित्य सशुल्क उपलब्ध करुन दिले जाईल.

ब) संपूर्ण ढेपेवाडा सकाळी ९ ते ४ अथवा दुपारी २:३० ते रात्री ९ ह्या वेळेत भाड्याने देणे. ( कमीत कमी १५० व जास्तीत जास्त ६०० माणसांसाठी )

१) कार्यक्रमासाठी येणाय्रा सर्व व्यक्तींसाठी बुफे पद्धतीने भोजन असेल. (लहान मुलांसाठी पुर्णदर राहील)
२) कार्याच्या दिवशी डेकोरेशनसाठी वेळेच्या ३ तास आधी वाडा मिळेल, त्यासाठी येणाय्रा प्रत्येक मुख्य व्यक्तीचे ओळखपत्र देणे आवश्यक आहे.
३) कार्यासाठी पाट, चौरंग, ताट इ. साहित्य सशुल्क उपलब्ध करुन दिले जाईल.

क) लहान कौटुंबिक कार्यक्रमांसाठी ढेपेवाडा भाड्याने देणे. (कमीत कमी १० व जास्तीत जास्त १५० माणसांसाठी )

१) कार्यक्रमासाठी येणाय्रा सर्व व्यक्तींसाठी बुफे पद्धतीने भोजन असेल. (लहान मुलांसाठी पुर्णदर राहील)
२) कार्याच्या दिवशी डेकोरेशनसाठी वेळेच्या ३ तास आधी वाडा मिळेल, त्यासाठी येणाय्रा प्रत्येक मुख्य व्यक्तीचे ओळखपत्र देणे आवश्यक आहे.
३) कार्यासाठी पाट, चौरंग, ताट इ. साहित्य सशुल्क उपलब्ध करुन दिले जाईल.